[C.G Cup info] การประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรก

วันนี้เวลา 0.00น.ตามเวลากลาง [Greenwich]
เราขอประกาศผลของ Cosplayers.Global Cup ในช่วงครึ่งแรกให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ!

อันดับที่ 1

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 2

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 3

>ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 4

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 5

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 6

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 7

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 8

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

อันดับที่ 9

ภาพถ่ายอื่นๆของคอสเพลย์เยอร์ผู้นี้

Cosplayers.Global Cup ครั้งที่5 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Follow me!