คำแนะนำในการสมัคร Cosplay de Umigomi Zero Award

คู่มือสำคัญสำหรับการสมัคร

1.ภาพโดยรวม
Cosplay de Umigomi Zero Award ที่ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมถึงหนึ่งล้านเยน!!
จากปัญหาขยะในทะเลที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ในปี2050 จำนวนขยะในท้องทะเลอย่างพลาสติกจะเริ่มมีจำนวนมากกว่าปลาหลายเท่าตัว ซึ่งจำเป็นต้องหามาตราแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ตรงจุดนี้เอง เราจึงต้องการรับสมัครคอสเพลย์เยอร์จากทั่วโลกทำชุดคอสเพลย์ที่เป็นมิตรกับโลก และการแสดงออกที่เชื่อมโยงถึงการลดขยะในทะเล!
มาร่วมแรงกัน เพื่อแสดงออกถึงใจที่ต้องการร่วมปกป้องทะเลให้งดงามด้วยพลังของคอสเพลย์เยอร์ทั่วโลก และสามารถรักษาไว้ซึ่งสถานที่ถ่ายภาพอันแสนสวยงาม!

2.ประเภทที่รับสมัคร

ประเภทการแสดง
รับสมัครคอสเพลย์เยอร์จากทั่วโลกในการทำกิจกรรมร่วมกันให้กลายเป็นจริงโดยมีเป้าหมายคิอการแก้ไขขยะในทะเล อย่างการร่วมกันวางแผนสำหรับประกาศให้สาธารณะชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะในทะเลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการช่วยลดขยะในทะเล ในปี2020ที่กำลังมาถึง.

ประเภทชุด
เปิดรับวิธีทำชุดคอสเพลย์ของคอสเพลย์เยอร์ที่ทำขึ้นด้วยวิธี การจัดการกับวัสดุเหลือใช้ (Recycle) การใช้ซ้ำ (Reuse) และลดการใช้ของสิ้นเปลือง (Reduce) เป็นต้น เนื่องด้วยจิตสำนึกที่ต้องการทำชุดจากวัสดุเหลือใช้และการดัดแปลงชุดจากสิ่งของที่นำมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมานขยะในทะเล

3.ระยะเวลาการรับสมัคร
วันที่ 1 เดือน 10 ปี 2019 – วันที่ 31 เดือน 3 ปี 2020

4.การประกาศเกียรติคุณ (ทุนสนับสนุนกิจกรรม)

*รางวัลมี 1 รางวัล

ประเภทการแสดง
ผู้ชนะเลิศ หนึ่งล้านเยน
รองชนะเลิศ ห้าแสนเยน
อันดับสาม สามแสนเยน
รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ หนึ่งแสนเยน

ประเภทชุด
ผู้ชนะเลิศ สองแสนเยน
รองชนะเลิศ หนึ่งแสนเยน
อันดับสาม ห้าหมื่นเยน
รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ ห้าหมื่นเยน

5.การตัดสิน
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องขยะทางทะเลรวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานและผู้มีชื่อเสียงในแวดวงมังกะ/อนิเม/เกมจะมาเป็นผู้ตัดสิน และคัดเลือกผู้ชนะ
*สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือก จะมีการประกาศให้ทราบในช่วงเดือน 4 ปี 2020 – เดือน 5 ปี 2020

1.ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีความคิดอันเป็นเอกลักษณ์ในฐานะคอสเพลย์เยอร์หรือไม่

2.ความสมเหตุสมผล
มีประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาขยะทะเลหรือไม่

3.การสนับสนุน
ช่วยลดหรือทำให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะทะเลหรือไม่

・กรรมการตัดสิน
Coming Soon

6.เกี่ยวกับเนื้อหาการสมัคร
ประเภทการแสดง
1.ข้อตกลงในการสมัคร
・ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอคือภาษณาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
・ไม่กำหนดสัญชาติและอายุ
・รับสมัครทั้งในแบบบุคคลและเป็นกลุ่ม ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมต้องเป็นกลุ่มที่มีสภาพบุคคล ในกรณีที่มิใช่สภาพบุคคลจะทำการชำระให้แก่ตัวแทนของกลุ่ม สำหรับการแบ่งสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมภายในกลุ่ม มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับมูลนิธินิปปอนรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารWorld Cosplay Summit อีกทั้ง ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่ม จะต้องได้รับความเห็นชอบของกลุ่มด้วย
・สามารถสมัครได้หลายครั้ง
・หัวข้อในการสมัครเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์เยอร์ และทำกิจกรรมโดยคอสเพลย์เยอร์
・ไม่จำกัดชุดที่ใช้
แม้จะไม่ได้ทำด้วยตนเอง หรือ ไม่ใช่ชุดจากผลงานของทางญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
・เนื่องจาก80%ของขยะทะเลมาจากแผ่นดิน (เมือง) ดังนั้นสถานที่ทำกิจกรรมจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทะเลเท่านั้น
・เงื่อนไขในการรับรางวัล คือการพำนักอยู่ที่นาโกย่า ช่วงที่มีงาน World Cosplay Summit 2020 (ปลายเดือน 7 ปี 2020~ต้นเดือน8 ปี2020) หรือสามารถมาร่วมการประชุมนานาชาติ (เดือน6 ปี 2020)ได้

・ผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ (ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นคืออายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ในกรณีต่างประเทศขึ้นอยู่กับอายุของผู้บรรลุนิติภาวะในต่างประเทศ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองในการสมัคร ในกรณีที่ผู้ไม่บรรลุนิภาวะทำการสมัคร ถือว่าได้รับการเห็นชอบจากผู้ปกครองในการสมัครแล้ว
ในกรณีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง มีความเป็นไปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าพักอาศัยของผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
・สิทธิในภาพที่ปรากฎอยู่ในสื่อทั้งหมดในขณะพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และการแจ้งล่วงหน้าของ [มูลนิธินิปปอน] รวมไปถึง [คณะกรรมการบริหาร World Cosplay Summit] ทั้งสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ [Cosplay de Umigomi Zero Award] ถือเป็นกรรมสิทธิของ [มูลนิธินิปปอน] [บริษัท WCS จำกัด]
・ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
・ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่ละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของบุคคลที่สาม และไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
・เมื่อท่านทำการสมัครจะถือว่ายอมรับใน [ข้อตกลงในการสมัคร]

2.วิธีสมัคร
・กรอกข้อมูลการสมัครลงในแบบฟอร์มการสมัคร

3.หัวข้อในการสมัคร
・ชื่อกิจกรรม※1
・ชื่อกลุ่มในการทำกิจกรรม
・ชื่อผู้เป็นตัวแทน※1
・ที่อยู่สำหรับติดต่อผู้เป็นตัวแทน
・ประวัติโดยย่อของกลุ่มหรือผู้เป็นตัวแทน
200ตัวอักษร (ภาษาญี่ปุ่น) 110คำ (ภาษาอังกฤษ 300ตัวอักษร (ภาษาจีน)
・เว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลที่ทำให้เข้าใจถึงเนื้อหากิจกรรม หรือ สื่อโซเชียลของผู้เป็นตัวแทน
・ประเทศหรือภูมิภาคที่ทำกิจกรรม※1
・สถานที่ทำกิจกรรม (อย่างเช่นจังหวัดOO สวนสาธารณะOO)
・ระยะเวลาของกิจกรรม※1
・เนื้อหากิจกรรม※1
200-400ตัวอักษร (ภาษาญี่ปุ่น) 110-220คำ (ภาษาอังกฤษ 300-600ตัวอักษร (ภาษาจีน)
・รูปถ่าย (2-10ใบ)※1
รูปถ่ายประวัติโดยย่อของกลุ่ม or ผู้เป็นตัวแทน
รูปถ่ายที่ทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ขณะทำกิจกรรม
・ความคิดที่มีต่อกิจกรรม※1
200-400ตัวอักษร (ภาษาญี่ปุ่น) 110-220คำ (ภาษาอังกฤษ 300-600ตัวอักษร (ภาษาจีน)
・เรื่องที่ต้องการทำในอนาคต※1
200-400ตัวอักษร (ภาษาญี่ปุ่น) 110-220คำ (ภาษาอังกฤษ 300-600ตัวอักษร (ภาษาจีน)

・สิ่งที่ต้องแนบมา (PDF)
เมื่อทำการอัพโหลดแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้ดีอีกครั้งก่อนทำการอัพโหลด

※1 จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ประเภทชุด
1.ข้อตกลงในการสมัคร

・ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอคือภาษณาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
・ไม่กำหนดสัญชาติและอายุ
・รับสมัครแบบบุคคล
・สามารถสมัครได้หลายครั้ง
・หัวข้อในการสมัครเหมาะสำหรับคอสเพลย์เยอร์และผู้ทำชุดคอสเพลย์
・ไม่จำกัดวิธีในการทำชุด
จะเป็นชุดจากผลงานของทางญี่ปุ่น หรือชุดที่ออกแบบด้วยตนเองก็ได้

・เงื่อนไขในการรับรางวัล คือการพำนักอยู่ที่นาโกย่า ช่วงที่มีงาน World Cosplay Summit 2020 (ปลายเดือน 7 ปี 2020~ต้นเดือน8 ปี2020) หรือสามารถมาร่วมการประชุมนานาชาติ (เดือน6 ปี 2020)ได้

・ผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ (ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นคืออายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ ในกรณีต่างประเทศขึ้นอยู่กับอายุของผู้บรรลุนิติภาวะในต่างประเทศ) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองในการสมัคร ในกรณีที่ผู้ไม่บรรลุนิภาวะทำการสมัคร ถือว่าได้รับการเห็นชอบจากผู้ปกครองในการสมัครแล้ว
ในกรณีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง มีความเป็นไปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าพักอาศัยของผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

・สิทธิในภาพที่ปรากฎอยู่ในสื่อทั้งหมดในขณะพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และการแจ้งล่วงหน้าของ [มูลนิธินิปปอน] รวมไปถึง [คณะกรรมการบริหาร World Cosplay Summit] ทั้งสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ [Cosplay de Umigomi Zero Award] ถือเป็นกรรมสิทธิของ [มูลนิธินิปปอน] [บริษัท WCS จำกัด]
・ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
・ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่ละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของบุคคลที่สาม และไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
・เมื่อท่านทำการสมัครจะถือว่ายอมรับใน [ข้อตกลงในการสมัคร]

2.วิธีการสมัคร
・ยื่นเรื่องทางกลุ่ม Facebook (Cosplay de UMIGOMI ZERO AWAR) หรือทางกลุ่ม Weibo

3.เนื้อหาที่ต้องยื่น
・ชื่อของสูตรในการทำ
・แนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับตัวสูตร
เช่นคำอธิบายจุดที่น่าสนใจ จุดที่ใช้การดัดแปลงทำให้เกิดความประหยัด
・พิมพ์ #ecocos ซึ่งเป็นแฮชแทคอย่างเป็นทางการ
・รูปถ่ายของกระบวนการผลิต
-รูปถ่ายของวัสดุที่ใช้ ขั้นตอนการทำ และของที่เสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบข้อตกลงในการสมัคร
※กรุณาตรวจสอบก่อนทำการสมัคร
ข้อตกลงในการสมัครอยู่ทางนี้

สมัครได้จากทางนี้เลย!
แบบฟอร์มสมัครประเภทการแสดงอยู่ทางนี้ สมัครประเภทชุด(Facebook)
ทางนี้เลย สมัครประเภทชุด(Weibo)ทางนี้เลย

ตรวจสอบข่าวสารใหม่ๆจากเว็บไซต์ทางการ!
เว็บไซต์ทางการอยู่ทางนี้

Follow me!